سخنرانی محمدرضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه سیاسی

تبیین سه راهبرد اجتماعی و سیاسی مختلف در وضعیت امروز ایران تحت عنوان «همخوانی، تک‌خوانی و جداخوانی»، تحلیل گسترش شکاف‌ها در حکومت و امکان بازتوزیع امتیازها، بیان ضرورت جامعه‌مدار بودن اپوزیسیون