سخنرانی کاظم کردوانی، جامعه‌شناس و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی

بیان ضرورت بازاندیشی مسائل در مسیر ایجاد شرایطی عادلانه برای همه ایرانیان، در افقِ یک پیمان اجتماعی مبتنی بر آزادی و برابری همگانی، توضیح این نکته که این قرارداد نه بین ملت و رئیسان فرضی بلکه میان شرکایی برابر منعقد می‌شود