آرش سرکوهی، دانش‌آموخته‌ی دکترای فلسفه از دانشگاه برلین و مشاور ارشد حقوق بشر در پارلمان آلمان و عضو

تبیین موانع ارتباط میان نسل‌ها و تحلیل چرخه‌ی معیوبی که در آن سازمان‌های سیاسی در جذب جوانان موفق نبوده‌اند و گروه‌های جوان‌تر نیز نتوانسته‌اند سازمان‌های خودشان را شکل دهند، همچنین توصیه به بسترسازی برای امکان اثرگذاری واقعی جوانان در سازمان‌ها