مریم باغیشنی، دانش‌آموخته مدیریت و علوم کامپیوتر

بیان آرزوی استقرار یک جمهوری لیبرال در ایران به مثابه‌ی اندیشه‌ی مروج حداکثر آزادی‌های فردی و اجتماعی و تاکید بر اتحاد و لزوم مبارزه با قوم‌گرایی افراطی و ناسیونالیسم افراطی