ضرورت مقابله با تشدید سرکوب زنان و افزایش اعدام توسط حکومت اسلامی ایران

روز چهارشنبه 26 اردیبهشت حکم اعدام خسرو بشارت، زندانی  کرد پس از 14 سال حبس در زندان قزل حصار کرج به اجرا در آمد. به گزارش سازمان حقوق بشر در چهار هفته گذشته 103 نفر در زندان های جمهوری اسلامی اعدام شده اند.

دادن حکم اعدام به توماج صالحی و تعداد دیگری از فعالین جنبش زن زندگی آزادی، دادن حکم 8 سال زندان به محمد رسول اف کار گردان “زن، زندگی، آزادی” و حکم مصادره اموال او که منجر به خروجش از کشور شد، بر گشت گشت بدنام و ارتجاعی ارشاد برای ادامه سرکوب زنان به خاطر داشتن حجاب اختیاری، همه و همه نشان از توحش حکومتی  دارد که تنها راه حفظ قدرت خود را در سرکوب، کشتار و زندان یافته است.

ائتلاف همگامی در این مرحله تلاش برای همکاری بیشتر گروه ها، سازمان ها و احزاب جمهوری خواه را جهت  توسعه مبارزات دمکراتیک برای ایجاد تغییرات و بیش از همه مقابله با سرکوب و اعدام را امری حیاتی می داند و به کوشش خود در این زمینه ادامه می دهد.

همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در ایران

17-05-2024 ، 28 02 1403