ارزیابی علی افشاری از بیانیه‌ی «همگامی» در تحریم نمایش انتخابات ریاست جمهوری

توضیحاتی پیرامون بیانیه با مخاطب قرار دادن نیروهایی که باورهای دموکراسی‌خواهانه دارند
تعریف تحریم انتخابات به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری که موجب تقویت جامعه و تضعیف حکومت می‌شود
تبیین اهمیت ویژه‌ی تحریم فعال در این دوره از انتخابات نسبت به انتخابات‌های پیشین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *