اخراج گسترده اساتید، تهاجم جدید حکومت علم‌ستیز علیه دانشگاه

«نظام جمهوری اسلامی» از ابتدای حیاتش تا‌کنون چند موج تصفیه و پاکسازی در دانشگاه‌ها‌ راه انداخته است.

نظام گزینش استاد بخصوص در علوم انسانی آزاد نیست و تحت ضوابط ایدئولوژیک است. اکنون نیز به دلیل استیصال در برابر حضور پربار و قوی دانشگاه‌ها در متن جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» باز به اخراج اساتید پایبند به سنت روشنگری دانشگاه و تشدید مداخلات در رشته‌های علوم انسانی روی آورده است.

این اقدامات سرکوبگرانه و مغایر با سرشت نقادانه دانشگاه حکومت همواره با مقاومت استادان و دانشجویان روبرو شده و در نهایت شکست خورده است.

در دولت رئیسی اخراج اساتید و دانشجویان بویژه بعد از جنبش «مهسا»افزایش بی‌سابقه ای یافته است! بر مبنای برخی از گزارش ها این دولت ۵۶ استاد را در دو‌ سال فعالیتش پاکسازی کرده است.

«همگامی برای جمهوری سکولاردموکرات در ایران» اخراج اساتید دانشگاه به دلایل سیاسی و‌ عقیدتی را شدیدا محکوم کرده، خواهان پایان دادن به پاکسازی دانشگاه‌ها و تامین استقلال دانشگاه است.