کنفرانس جمهوری‌خواهی: میزگرد ها

گفتگوها

پانل اول: “چگونه ثقل جمهوری خواهی را شکل دهيم؟”
مهديه گلرو، خالد عزيزی، همايون مهمنش و بهروز خليق

پانل دوم: “اوضاع کنونی کشور و راهبرد گذار از جمهوری اسلامی”
مريم سطوت، حسن شريعتمداری، کمال ارس و مهرداد درويش پور

گزارش فعاليت “همگامی”
صادق شجاعی، مهدی فتاپور و مزدک ليماکشی

گردانندگان کنفرانس و پانل ها
توران همتی، رزا روزبهان و اميد اقدمی