گفتگو در باره برگزاری کنفرانس جمهوریخواهی

موضوع: برگزاری کنفرانس جمهوریخواهی

شرکت کنندگان در برنامه: آقایان

بهروز خلیق عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران

آرسن نظریان عضو هیات اجرایی جبهه ملی ایران – اروپا و

همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

۲۱ مارس ۲۰۲۴ جمعه, 3ام فروردین, 1403

برنامه ای از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

تلویزیون اندیشه