اتحاد جمهوری خواهان ایران

اتحاد جمهوری خواهان ایران تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینه‌های سیاسی متفاوت است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی واستقرار نظام جمهوری مبتنی برمنشور جهانی حقوق بشر درایران مبارزه می کند. اتحاد جمهوری خواهان ایران برای پیشبرد و تحقق کارپایه سیاسی خود و دستیابی به اتحاد هرچه گسترده‌تر جمهوری خواهان تلاش می‌ورزد.
اتحاد جمهوری خواهان ایران، به مثابه یک سازمان سیاسی مستقل عمل می کند

منشور اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

سایت جمهوری