جبهه ملی ایران-اروپا

جبهه ملی ایران- اروپا ضمن تبلیغ و اشاعه اصول سیاسی جبهه ملی ایران، از جمله حفظ و حراست از تمامیت ارضی ایران، استقرار یک حکومت مردمسالار بر پایه اصول جهانی حقوق بشر و جدایی دین از حکومت و با تکیه بر آرمانهای دکتر مصدق، رهبر و بنیان گذار جبهه ملی ایران، با سازمانها و گروههای ملی، جمهوری خواه و تکثر گرا همکاری داشته و در گرد هم آیی ها و اکسیونهای اعتراضی مختلف شرکت کرده است.

سایت جبهه ملی ایران- ارو‌پا

منشور جبهه ملی ایران