سازمانهای خارج از کشور جبهه ملی ایران

“جبهه ملی ایران” توسط دکتر‌ محمد مصدق و جمعی از روشنفکران و ملّیون در راستای مبارزات آزادیخواهانه و ضد استبدادی ملت ایران در سال ۱۳۲۸ تاسیس شد. ملّی شدن صنایع نفت و شیلات ایران، که از دستاوردهای مبارزات ضد استعماری ایرانیان است، با نام جبهه ملی ایران گره خورده‌اند. این سازمان در طول تاریخ حیات بیش از هفتاد ساله خود، با وجود تمام فراز و فرودهایی که داشته، همواره تلاش کرده تا در جهت منافع ملی و مردم گام بردارد.

رئوس برنامه سیاسی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

سایت ایران آزاد