همبستگی جمهوری خواهان ایران

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا) یک تشکل سیاسی دموکراسی‌خواه ایرانی است که هدف خود را گذار خشونت‌پرهیز از کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران به جمهوری عرفی (سکولار دموکرات) مقید به موازین دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیون‌های الحاقی آن تعریف نموده است

منشور همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

سایت همبستگی جمهوری‌خواهان ایران